سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اس ام اس عاشقانه باحال , تکست عاشقانه خاص , متن عاشقانه جدید

دَردهــــــــا?َم را ??ـــــــ? ?ــــَـردَنــــد?

و گفـــــتَند ز?ــــبـــا بــــــود…?
?نمـــــ?دانِســـــتَم مگـــــر
دَرد هــَــــــم ز?بــــــــا م?ــــــــشود ؟
آهـــــاے آدمها? مجازے … نوشــــــــتِه هـــــــا?ــــــــم?
دَســـــــ? خــــــــودم ن?ســـــــت دِلـــــــــــــم
م?ـــــــنو?ــــــــسَد و مـــــــَـــــ?… فقط
نــــــــگاه مـــے کنــــم . و حــــســــرت
مــــےخــــورم بــــہ عــــبور روزهــــــــا?م و دغــــــــدغه
هــــــــاے فـــــــرامــــــوش شــــــــده ام …
شــــــــا?ـــد آرام تــر مــــــے شـــــدم فقــط و
فقـــط … اگــــــر م?ــــفهـــمـــ?دے…
حرفـــــــهـــــــا?ـــــــم به هـــمــــ?ـــ? راحتـــــــے
?ہ مے خــــوانــــے نـــوشــــتہ نشــــــــدهانـــــــد …?تاریخ : سه شنبه 94/12/11 | 10:8 صبح | نویسنده : مریم | نظر

متن زیبا

اس ام اس عاشقانه باحال , تکست عاشقانه خاص , متن عاشقانه جدید

اس ام اس عاشقانه

شِنْیدَمْ میگَنْ توْ اوُنْ دُنْی?ا تَم?امِ اَعْض?ایِ بَدَنْ حَرْفْ مــْیزَنَنْ…

خُد?ا کُنِِِهْْ دِلََََمْ لـ?الْ بِِِمُوْنِِهْ….

طـ?اقََتِِ اََشْْکِِِِ خُُُُد?ا ر?ا نَد?ارَََمْ…..تاریخ : سه شنبه 94/12/11 | 10:7 صبح | نویسنده : مریم | نظر

مرا ببوس!
نه ?ک بار که هزار بار!
بگذار آوازه عشق باز?مان چنان در شهر بپ?چد که روس?اه شوند،
آنها که بر سر جدا??مان شرط بسته اند!دلم شکستتاریخ : سه شنبه 94/12/11 | 10:5 صبح | نویسنده : مریم | نظر

درست وســـــط پ?شــــانـــ? ات
م? شـــود قبلـــــه گــاه لبـهــا? مــــــن
بـــــــوسه هــا?ـــــم را همان جــا حوالـــــه م? کنـــــمتاریخ : سه شنبه 94/12/11 | 9:57 صبح | نویسنده : مریم | نظر

حس قشنگ?ه
?ک? نگرانت باشه،
?ک? بترسه از ا?نکه ?ه روز از دستت بده.
سع? کنه ناراحتت نکنه،
حس قشنگ?ه …
وقت? ازش جدا م?ش?:اس ام اس بده
عز?ز دلم رس?د؟
قشنگه: ?هو بغلت کنه،
?هو . . . تو ? جمع .. در گوشت بگه دوست دارم،
بگه که حواسم بهت هست.
حس قشنگ?ه ازت حما?ت کنه،وقت? حق با تو ن?ست …
آره …
دوست داشتن هم?شه ز?باست!!!تاریخ : سه شنبه 94/12/11 | 9:57 صبح | نویسنده : مریم | نظر

  • paper | اس ام اس دون | ریه